نقدکتاب” ببر سفید” در ارسباران

نقدکتاب” ببر سفید” در ارسباران
خبرگزاری آریا-کتاب ” ببرسفید” برنده جایزه بوکر انگلستان سال 2008با حضور محمدرضا گودرزی نویسنده منتقد و مدرس داستان نویسی سه شنبه 18 آبان ساعت 17در فرهنگ سرای ارسباران نقد و بررسی می شود .
به گزارش خبرگزاری آریا،کتاب ” ببرسفید” برنده جایزه بوکر انگلستان سال 2008با حضور محمدرضا گودرزی نویسنده منتقد و مدرس داستان نویسی سه شنبه 18 آبان ساعت 17در فرهنگ سرای ارسباران نقد و بررسی می شود .
به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای ارسباران، کتاب “ببر سفید” روایت داستان پسرکی روستایی به نام بالرام هالوای است که پدرش …

نقدکتاب” ببر سفید” در ارسباران

خبرگزاری آریا-کتاب ” ببرسفید” برنده جایزه بوکر انگلستان سال 2008با حضور محمدرضا گودرزی نویسنده منتقد و مدرس داستان نویسی سه شنبه 18 آبان ساعت 17در فرهنگ سرای ارسباران نقد و بررسی می شود .
به گزارش خبرگزاری آریا،کتاب ” ببرسفید” برنده جایزه بوکر انگلستان سال 2008با حضور محمدرضا گودرزی نویسنده منتقد و مدرس داستان نویسی سه شنبه 18 آبان ساعت 17در فرهنگ سرای ارسباران نقد و بررسی می شود .
به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای ارسباران، کتاب “ببر سفید” روایت داستان پسرکی روستایی به نام بالرام هالوای است که پدرش …
نقدکتاب” ببر سفید” در ارسباران