دولت روحانی “پولدارترین” دولت بعد از انقلاب!

دولت روحانی “پولدارترین” دولت بعد از انقلاب!
شهدای ایران : دولت حسن روحانی نه تنها در کنترل هزینه های دولت موفق نبوده است، بلکه ترکیب این هزینه ها را نیز به نفع امور جاری تغییر داده است.
به گزارش نسیم، از روز اولی که دولت تدبیر و امید زمام امور را به دست گرفت همواره از کمبود منابع گلایه داشت. روحانی و یارانش معتقد بودند که دولت را با «خزانه خالی» تحویل گرفته اند و در ادامه مسیرشان کاهش قیمت نفت هم باعث شده که کشور را بسیار سخت تر از دولت قبل اداره کنند.
جدا از این که عبارت خزانه خالی در ادبیات بخش عمومی عبارتی ناقص است و با اهداف پوپولیستی مطر …

دولت روحانی “پولدارترین” دولت بعد از انقلاب!

شهدای ایران : دولت حسن روحانی نه تنها در کنترل هزینه های دولت موفق نبوده است، بلکه ترکیب این هزینه ها را نیز به نفع امور جاری تغییر داده است.
به گزارش نسیم، از روز اولی که دولت تدبیر و امید زمام امور را به دست گرفت همواره از کمبود منابع گلایه داشت. روحانی و یارانش معتقد بودند که دولت را با «خزانه خالی» تحویل گرفته اند و در ادامه مسیرشان کاهش قیمت نفت هم باعث شده که کشور را بسیار سخت تر از دولت قبل اداره کنند.
جدا از این که عبارت خزانه خالی در ادبیات بخش عمومی عبارتی ناقص است و با اهداف پوپولیستی مطر …
دولت روحانی “پولدارترین” دولت بعد از انقلاب!

دانلود زاپیا برای کامپیوتر