پشیمانی عبدالله نوری از “تحریم انتخابات”

پشیمانی عبدالله نوری از “تحریم انتخابات”
«شما نمی توانید رای خود را از ٢٤ میلیون نفر بگیرید و حرف آن ١٦ میلیون نفر را عمل کنید». این را عبدالله نوری خطاب به حسن روحانی گفته است.
روزنامه اعتماد نوشت: عبدالله نوری تاکید دارد که نگرانی ایجاد شده از جنس سهم خواهی نیست و می گوید که «اصلاح طلبان نسبت به انحراف و فاصله گرفتن دولت از خواست و نظر اکثریت مردم حساس هستند و پیگیری وعده های داده شده را وظیفه خود می دانند.» او اما برای اصلاح طلبان یک توصیه مهم دارد، می گوید: «اصلاح طلبان نباید با ایشان رودربایستی داشته باشند. باید صریح و منطقی و البته محترمانه سخن بگویند و هر نکته ای را که لازم باشد، در راستای مصالح کشور و خود ایشان بیان کنند.» او اما در شرایطی که خیلی ها از محدودیت های روحانی برای تشکیل کابینه، انتخاب زنان یا استفاده از اهل سنت سخن می گویند خطاب به روحانی هشدار می دهد که: «بلافاصله به این بیندیشید که جامعه و بدنه اجتماعی که پشتیبانان واقعی شما در شرایط حساس به ویژه در انتخابات بوده اند هم، درحال نگاه کردن به شما و عملکردتان هستند.»
توصیه ها و هشدار های عبدالله نوری در دیدار با اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجم …

پشیمانی عبدالله نوری از “تحریم انتخابات”

«شما نمی توانید رای خود را از ٢٤ میلیون نفر بگیرید و حرف آن ١٦ میلیون نفر را عمل کنید». این را عبدالله نوری خطاب به حسن روحانی گفته است.
روزنامه اعتماد نوشت: عبدالله نوری تاکید دارد که نگرانی ایجاد شده از جنس سهم خواهی نیست و می گوید که «اصلاح طلبان نسبت به انحراف و فاصله گرفتن دولت از خواست و نظر اکثریت مردم حساس هستند و پیگیری وعده های داده شده را وظیفه خود می دانند.» او اما برای اصلاح طلبان یک توصیه مهم دارد، می گوید: «اصلاح طلبان نباید با ایشان رودربایستی داشته باشند. باید صریح و منطقی و البته محترمانه سخن بگویند و هر نکته ای را که لازم باشد، در راستای مصالح کشور و خود ایشان بیان کنند.» او اما در شرایطی که خیلی ها از محدودیت های روحانی برای تشکیل کابینه، انتخاب زنان یا استفاده از اهل سنت سخن می گویند خطاب به روحانی هشدار می دهد که: «بلافاصله به این بیندیشید که جامعه و بدنه اجتماعی که پشتیبانان واقعی شما در شرایط حساس به ویژه در انتخابات بوده اند هم، درحال نگاه کردن به شما و عملکردتان هستند.»
توصیه ها و هشدار های عبدالله نوری در دیدار با اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجم …
پشیمانی عبدالله نوری از “تحریم انتخابات”