انتقال قاتل “آتنا” به زندان

انتقال قاتل “آتنا” به زندان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: دادگاه کیفری یک استان اردبیل اتهامات را در سریع ترین زمان و با دقت کامل رسیدگی و حکم را صادر خواهد کرد.

انتقال قاتل “آتنا” به زندان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: دادگاه کیفری یک استان اردبیل اتهامات را در سریع ترین زمان و با دقت کامل رسیدگی و حکم را صادر خواهد کرد.
انتقال قاتل “آتنا” به زندان