“استتار” واحدهای صنفی در گیلان تخلف است

“استتار” واحدهای صنفی در گیلان تخلف است
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان با اشاره به اینکه استتار واحد صنفی به جز برخی از واحدهای صنفی مختص به بانوان، تخلف است، گفت: درب ورودی، تابلو و دیگر مشخصه های واحد صنفی باید به طور کامل در دید عموم قرار داشته باشد.

“استتار” واحدهای صنفی در گیلان تخلف است

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان با اشاره به اینکه استتار واحد صنفی به جز برخی از واحدهای صنفی مختص به بانوان، تخلف است، گفت: درب ورودی، تابلو و دیگر مشخصه های واحد صنفی باید به طور کامل در دید عموم قرار داشته باشد.
“استتار” واحدهای صنفی در گیلان تخلف است