مزایای اکران عمومی طرح “قیمت تضمینی” روی تابلوی بورس کالا

مزایای اکران عمومی طرح “قیمت تضمینی” روی تابلوی بورس کالا
خبرهای بانکی ـ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص مزایای اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا گفت: اطمینان بخشی به کشاورز مزیت اصلی سیاست قیمت تضمینی است.

مزایای اکران عمومی طرح “قیمت تضمینی” روی تابلوی بورس کالا

خبرهای بانکی ـ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص مزایای اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا گفت: اطمینان بخشی به کشاورز مزیت اصلی سیاست قیمت تضمینی است.
مزایای اکران عمومی طرح “قیمت تضمینی” روی تابلوی بورس کالا