نامه سرگشاده “گودرزی” به “جهانگیری” درباره اظهارات وزیر اقتصاد

نامه سرگشاده “گودرزی” به “جهانگیری” درباره اظهارات وزیر اقتصاد
مسئول سازمان بسیج دانشجویی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف افکار عمومی با اظهارات متناقض دولتمردان درباره پدیده قاچاق شد.

نامه سرگشاده “گودرزی” به “جهانگیری” درباره اظهارات وزیر اقتصاد

مسئول سازمان بسیج دانشجویی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف افکار عمومی با اظهارات متناقض دولتمردان درباره پدیده قاچاق شد.
نامه سرگشاده “گودرزی” به “جهانگیری” درباره اظهارات وزیر اقتصاد