افزایش عوارض خروج، “مشارکت عمومی” است!

افزایش عوارض خروج، “مشارکت عمومی” است!
سخنگوی دولت گفت: افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور، «مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت های گردشگری است.

افزایش عوارض خروج، “مشارکت عمومی” است!

سخنگوی دولت گفت: افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور، «مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت های گردشگری است.
افزایش عوارض خروج، “مشارکت عمومی” است!