کاهش سهم “سلامت” از هدفمندی یارانه ها/ درخواست اصلاح بودجه “پزشک خانواده”

کاهش سهم “سلامت” از هدفمندی یارانه ها/ درخواست اصلاح بودجه “پزشک خانواده”
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت جزییات بودجه ای وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۹۷ را تشریح کرد و گفت: یکی از مشکلات ما در لایحه بودجه سال ۹۷، میزان اعتبارات پزشک خانواده است و از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم که کمک کنند تا این ردیف اصلاح شود و به ۲۰۰۰ میلیارد تومان برسد.
دکتر مسعود ابوالحلاج در گفت وگو با سادس، با اشاره به جزییات اعتبارات وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۹۷، گفت: بودجه منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۷، بالغ بر ۳۶۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و حدود شش درصد رشد داشته است. همچنین منابع بودجه کل کشور که شرکت های دولتی هم جزو آن هستند، به میزان ۱۱۹۴ میلیارد تومان در لایحه سال ۹۷ پیش بینی شده که چهار درصد رشد داشته است. بر این اساس می توان گفت که هزینه های عمومی در بودجه کل کشور در سال ۹۷، حدود ۲۳ درصد رشد دارد.
وی افزود: از بودجه کل کشور ۶۵ درصد سهم هزینه ها، ۱۴ درصد مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای، هفت درصد مربوط به تملک دارایی های مالی و ۱۴ درصد هم مربوط به درآمدهای اختصاصی دولت است. در لایحه بودجه ۹۷، بودجه وزارت بهداشت که شامل …

کاهش سهم “سلامت” از هدفمندی یارانه ها/ درخواست اصلاح بودجه “پزشک خانواده”

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت جزییات بودجه ای وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۹۷ را تشریح کرد و گفت: یکی از مشکلات ما در لایحه بودجه سال ۹۷، میزان اعتبارات پزشک خانواده است و از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم که کمک کنند تا این ردیف اصلاح شود و به ۲۰۰۰ میلیارد تومان برسد.
دکتر مسعود ابوالحلاج در گفت وگو با سادس، با اشاره به جزییات اعتبارات وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۹۷، گفت: بودجه منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۷، بالغ بر ۳۶۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و حدود شش درصد رشد داشته است. همچنین منابع بودجه کل کشور که شرکت های دولتی هم جزو آن هستند، به میزان ۱۱۹۴ میلیارد تومان در لایحه سال ۹۷ پیش بینی شده که چهار درصد رشد داشته است. بر این اساس می توان گفت که هزینه های عمومی در بودجه کل کشور در سال ۹۷، حدود ۲۳ درصد رشد دارد.
وی افزود: از بودجه کل کشور ۶۵ درصد سهم هزینه ها، ۱۴ درصد مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای، هفت درصد مربوط به تملک دارایی های مالی و ۱۴ درصد هم مربوط به درآمدهای اختصاصی دولت است. در لایحه بودجه ۹۷، بودجه وزارت بهداشت که شامل …
کاهش سهم “سلامت” از هدفمندی یارانه ها/ درخواست اصلاح بودجه “پزشک خانواده”