شب چله از خوردن “هندوانه” جدداً پرهیز کنید

شب چله از خوردن “هندوانه” جدداً پرهیز کنید
متاسفانه طی سالیان اخیر، خرید و خوردن “هندوانه” در شب چله تبدیل به رسمی عمومی در این شب دوست داشتنی شده اما خوردن هندوانه در چنین شبی می تواند به شدت، سلامت شما را به خطر اندازد؛ چرایی این مسئله در این مطلب توضیح داده شده است.

شب چله از خوردن “هندوانه” جدداً پرهیز کنید

متاسفانه طی سالیان اخیر، خرید و خوردن “هندوانه” در شب چله تبدیل به رسمی عمومی در این شب دوست داشتنی شده اما خوردن هندوانه در چنین شبی می تواند به شدت، سلامت شما را به خطر اندازد؛ چرایی این مسئله در این مطلب توضیح داده شده است.
شب چله از خوردن “هندوانه” جدداً پرهیز کنید