“احمدی آذر” رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت شد

“احمدی آذر” رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت شد
محمد احمدی آذر در جلسه ای با حضور رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت ، به عنوان رییس جدید اداره روابط عمومی این بانک معرفی شد.

“احمدی آذر” رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت شد

محمد احمدی آذر در جلسه ای با حضور رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت ، به عنوان رییس جدید اداره روابط عمومی این بانک معرفی شد.
“احمدی آذر” رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت شد