…. و باز هم برف آمد … و باز هم گرفتار شدیم

…. و باز هم برف آمد … و باز هم گرفتار شدیم
| مسعود عباس زاده|
برف، باران، زلزله، سیل و هزاران حوادث غیرمترقبه و مترقبه دیگر، تنها برای ما این را ثابت کرده است که در میان مناقشات سیاسی، بی تدبیری و سوءمدیریت دولتمردان مان، این رویدادها محلی از اعراب ندارد؛ برف، باران، زلزله، سیل و هزاران رویداد دیگر، کار خود را می کند و دستگاه های اجرایی غافل و ناغافل از آنها، به مچ گیری از حریفان سیاسی می پردازند که حالا نه حضور فیزیکی دارند و نه قابل دسترس و نه پاسخگو به هزار کار کرده و نکرده خود، اما برف، باران، زلزله، سیل و هزاران حوادث غیرمترقبه و مترقبه همچنان کار خود را می کنند و پرونده و ارزیابی مسئولان پر است از گل و بلبل و نیروهای آموزش دیده و کیسه های شن و ادوات مکانیکی و نیمه مکانیکی که خلق الله آویزان در اتوبوس و سایر وسایل نقلیه عمومی که آنان مجبور به استفاده از آنها هستند و نه تنها حق که نمی توانند خودروهای شخصی خود را تکان هم بدهند. تهران قفل شده و احتمالا تا روزهای بعد که جبهه های هوای سرد عبور کنند، همین آش است و همین کاسه؛ باندهای اصلی فرودگاه بسته است، اتوبان ها، خیابان ها و معابر اصلی شهر شن پاشی هم نشده، بسیاری که از …

…. و باز هم برف آمد … و باز هم گرفتار شدیم

| مسعود عباس زاده|
برف، باران، زلزله، سیل و هزاران حوادث غیرمترقبه و مترقبه دیگر، تنها برای ما این را ثابت کرده است که در میان مناقشات سیاسی، بی تدبیری و سوءمدیریت دولتمردان مان، این رویدادها محلی از اعراب ندارد؛ برف، باران، زلزله، سیل و هزاران رویداد دیگر، کار خود را می کند و دستگاه های اجرایی غافل و ناغافل از آنها، به مچ گیری از حریفان سیاسی می پردازند که حالا نه حضور فیزیکی دارند و نه قابل دسترس و نه پاسخگو به هزار کار کرده و نکرده خود، اما برف، باران، زلزله، سیل و هزاران حوادث غیرمترقبه و مترقبه همچنان کار خود را می کنند و پرونده و ارزیابی مسئولان پر است از گل و بلبل و نیروهای آموزش دیده و کیسه های شن و ادوات مکانیکی و نیمه مکانیکی که خلق الله آویزان در اتوبوس و سایر وسایل نقلیه عمومی که آنان مجبور به استفاده از آنها هستند و نه تنها حق که نمی توانند خودروهای شخصی خود را تکان هم بدهند. تهران قفل شده و احتمالا تا روزهای بعد که جبهه های هوای سرد عبور کنند، همین آش است و همین کاسه؛ باندهای اصلی فرودگاه بسته است، اتوبان ها، خیابان ها و معابر اصلی شهر شن پاشی هم نشده، بسیاری که از …
…. و باز هم برف آمد … و باز هم گرفتار شدیم