چه کنیم تا ” آرتروز زانو ” نگیریم؟

چه کنیم تا ” آرتروز زانو ” نگیریم؟
برای پیشگیری از آرتروز زانو باید از خم کردن طولانی مدت زانو، بالا و پایین رفتن زیاد از پله مخصوصا پله بلندتر از حد استاندارد، بالا و پایین رفتن زیاد در مسیرهای دارای سراشیبی و به طور کلی هر حرکتی که در زانو فشار زیاد و درد ایجاد کند پرهیز کرد.

چه کنیم تا ” آرتروز زانو ” نگیریم؟

برای پیشگیری از آرتروز زانو باید از خم کردن طولانی مدت زانو، بالا و پایین رفتن زیاد از پله مخصوصا پله بلندتر از حد استاندارد، بالا و پایین رفتن زیاد در مسیرهای دارای سراشیبی و به طور کلی هر حرکتی که در زانو فشار زیاد و درد ایجاد کند پرهیز کرد.
چه کنیم تا ” آرتروز زانو ” نگیریم؟