نسبت ما با توسعه؛ “فوت کردیمش که روزی مان نبود*”(بخش نخست)

نسبت ما با توسعه؛ “فوت کردیمش که روزی مان نبود*”(بخش نخست)
مارپیچ هزارتوی “توسعه یافتگی” در ایران حدیث پرخونی است که در دهه های گذشته ذهن برخی از روشنفکران و تکنوکرات های وطن پرست و حتی مردم دغدغه مند به این امر را به خود مشغول کرده است.

نسبت ما با توسعه؛ “فوت کردیمش که روزی مان نبود*”(بخش نخست)

مارپیچ هزارتوی “توسعه یافتگی” در ایران حدیث پرخونی است که در دهه های گذشته ذهن برخی از روشنفکران و تکنوکرات های وطن پرست و حتی مردم دغدغه مند به این امر را به خود مشغول کرده است.
نسبت ما با توسعه؛ “فوت کردیمش که روزی مان نبود*”(بخش نخست)