پادشاهان مغول چگونه شیعه شدند/شروع واژه “ایران زمین” چه زمانی بود

پادشاهان مغول چگونه شیعه شدند/شروع واژه “ایران زمین” چه زمانی بود
استاد دانشگاه تهران با تشریح چگونگی احیاء ایران در دوران مغول به تشریح فعالیتهای سیاستمداری پرداخت که در مکانی با نام “رَبع رشیدی” توانست پناهگاهی برای دانشمندان ایرانی ایجاد کند تا اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای وحدت “ایران زمین” صورت پذیرد.

پادشاهان مغول چگونه شیعه شدند/شروع واژه “ایران زمین” چه زمانی بود

استاد دانشگاه تهران با تشریح چگونگی احیاء ایران در دوران مغول به تشریح فعالیتهای سیاستمداری پرداخت که در مکانی با نام “رَبع رشیدی” توانست پناهگاهی برای دانشمندان ایرانی ایجاد کند تا اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای وحدت “ایران زمین” صورت پذیرد.
پادشاهان مغول چگونه شیعه شدند/شروع واژه “ایران زمین” چه زمانی بود