داروی “پلی پیل” یک داروی اثر بخش برای پیشگیری از سکته های قلبی و عروقی است

داروی “پلی پیل” یک داروی اثر بخش برای پیشگیری از سکته های قلبی و عروقی است
خبرگزاری شبستان:وزیر بهداشت گفت: معرفی دو داروی جدید در پژوهشکده گوارش و کبد ایران می تواند الگویی از ارتباط موثر دانشگاه با صنعت برای سایر اساتید باشد.

داروی “پلی پیل” یک داروی اثر بخش برای پیشگیری از سکته های قلبی و عروقی است

خبرگزاری شبستان:وزیر بهداشت گفت: معرفی دو داروی جدید در پژوهشکده گوارش و کبد ایران می تواند الگویی از ارتباط موثر دانشگاه با صنعت برای سایر اساتید باشد.
داروی “پلی پیل” یک داروی اثر بخش برای پیشگیری از سکته های قلبی و عروقی است