تنها بازمانده “درنای سیبری” ایران را ترک کرد + عکس

تنها بازمانده “درنای سیبری” ایران را ترک کرد + عکس
تنها بازمانده نژاد غربی درناى سیبری پس از ۱۰۸ روز زمستانگذرانى در فریدونکنار، رهسپار سیبرى شد.

تنها بازمانده “درنای سیبری” ایران را ترک کرد + عکس

تنها بازمانده نژاد غربی درناى سیبری پس از ۱۰۸ روز زمستانگذرانى در فریدونکنار، رهسپار سیبرى شد.
تنها بازمانده “درنای سیبری” ایران را ترک کرد + عکس